تفاوت موسیقیایی

آدم قبل بچه‌دار شدن تصورش یه چیزی تو مایه‌های آهنگ سبزه ریزه میزه حمید جبلی هست. چیزی که در واقعیت باهاش روبرو میشی آهنگ بیبی شارک هست!