غرایز

تو صف توزیع غریزه، من نفر اول صف حفاظت از قلمرو بودم! یعنی اینقدر که من از اینکه احساس کنم کسی وارد قلمرو من شده خشمگین میشم، هیچ چیز دیگه آزارم نمی‌ده. و به همین ترتیب هم هیچ چیزی مثل پاک کردن آثار هر انسان دیگر از محیط زندگی شادم نمی‌کنه. امروز بعد قریب به… ادامه خواندن غرایز